„Natura 2000": siūloma aiškiau reglamentuoti miškų ūkio veiklą

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių ir Poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimus.

Minėtų teisės aktų projektai parengti siekiant aiškiau reglamentuoti poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimą planuojant miškų ūkio veiklą, kai miškas patenka į „Natura 2000“ teritorijas ir jų artimą aplinką. Šiuo metu galiojanti planuojamos ūkinės veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo vertinimo tvarka ir formos nepakankamai pritaikytos specifinei miškininkystės veiklai.

Siūloma, kad išduodant leidimus miškui kirsti planuojamų kirtimų poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas būtų nustatomas „vieno langelio“ principu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS).  „Vieno langelio“ principas taip pat būtų taikomas vertinant planuojamos miško įveisimo veiklos poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumą, kai įveisiamo miško plotas yra iki 10 hektarų.

Numatoma, kad planuojamos miškininkystės veiklos organizatorius turės pateikti tik su planuojama veikla susijusią informaciją, o visą gamtinio pobūdžio informaciją  ir bendrą įvertinimą pateiks saugomų teritorijų direkcijos.

Taip bus mažinama administracinė našta tiek miško savininkui, tiek saugomų teritorijų specialistams, reikšmingumo vertinimo procesas bus sklandesnis. Pakeitimais eliminuojami besidubliuojantys procesai, kurie reikalauja papildomo laiko ir eikvoja derinančių institucijų išteklius.

Valstybinei miškų tarnybai pavedama užtikrinti, kad suplanuoti miško kirtimai nepakenks kitoms, ne Europos Bendrijos svarbos saugomoms rūšims, ir dėl to nebus papildomai kreipiamasi į saugomų teritorijų direkcijas motyvuotų išvadų. Valstybinė miškų tarnyba, naudodama informacinių sistemų duomenimis apie saugomų rūšių radavietes, savarankiškai priims sprendimą.

Video