Nuo balandžio 2 d. VVG kviečiamos kreiptis dėl paramos sumaniesiems kaimams

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Jau nuo kitos savaitės, balandžio 2 d., iki gegužės 31 d. šalies vietos veiklos grupės (VVG)  galės teikti Nacionalinei  mokėjimo  agentūrai (NMA) sumaniųjų kaimų strategijas pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisykles.

Sumanieji kaimai – tai socialinės ekonominės sistemos, kurių vystymusi suinteresuoti vietos gyventojai, siekdami padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir gyvenimo kokybę, remdamiesi vietos stipriosiomis pusėmis ir galimybėmis, užtikrindami kuo platesnį kaimo gyventojų įsitraukimą ir bendradarbiavimą, kasdieninėje savo veikloje naudodami skaitmenines ir kitas technologijas, priima ir įgyvendina inovatyvius, į sisteminius pokyčius orientuotus sprendimus, grindžiamus bendru poreikių supratimu ir veiksmų seka, nukreipta į aiškų specifinį vietos tikslą.

Remiama veikla

Pagal priemonę „Sumanieji kaimai“ remiamos VVG ir VVG partnerės (kai taikoma) inicijuojamos strategijos, kuriomis siekiama nukreipti turimus kaimo išteklius pagrindinėms kaimo problemoms spręsti bei kuriomis kuriami sumanūs kaimai. Strategija įgyvendinama kaip skėtinis projektas, kurį sudaro bendra strategija ir atskiri, vienos arba įvairios veiklos pobūdžių projektai, savarankiškai parengti projektų vykdytojų ir inicijuoti bei įgyvendinami Strategijos teritorijoje. Kartu remiama VVG ir VVG partnerės veikla, susijusi su strategijos vystymo, valdymo ir koordinavimo, projektų vykdytojų įtraukimo ir aktyvinimo, skatinimo bendradarbiauti veiklomis.

Galimi pareiškėjai ir pagrindiniai reikalavimai pareiškėjui

Dėl paramos besikreipiančios VVG ir VVG partnerės turi turėti Žemės ūkio  ministerijos (ŽŪM) patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją (VPS) pagal SP intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, bei turi atitikti bendrąsias ir specialiąsias tinkamumo sąlygas ir reikalavimus sumanių kaimų Strategijai.

Primintina, jog paraiškos pagal SP intervencinę priemonę „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“ NMA buvo renkamos 2023 m. kovo–gegužės mėnesiais, o jaulapkritį ŽŪM patvirtino 49 VVG pateiktas VPS. Po sprendimo skirti paramą VVG tapo paramos VPS vykdytojomis. Visos šios VVG galės kreiptis paramos ir pagal SP Intervencinę priemonę „Sumanieji kaimai“.

VVG ir VVG partnerės turi atitikti įgyvendinimo taisyklėse nustatytas tinkamumo sąlygas ir reikalavimus gauti paramą ir atitiktį jiems privalės užtikrinti viso strategijos įgyvendinimo laikotarpio metu.

VVG ir VVG partnerė turi turėti strategijos administravimo, metodinius ir finansų valdymo gebėjimus įgyvendinti strategiją ir administruoti viešąsias lėšas. VVG turi suformuoti atskirą Strategijos administravimo darbuotojų komandą, atitinkančią sąlygas, nurodytas Fiksuotosios normos Sumaniųjų kaimų strategijų administravimo išlaidoms apmokėti nustatymo ir taikymo tvarkos apraše (Įgyvendinimo  taisyklių 3 priedas), arba aiškiai paskirstyti Strategijos administravimo funkcijas turimiems darbuotojams, išskirdama darbuotojo darbo su Strategija laiką, funkcijas, užduotis ir užtikrindama apskaitą.

Atitinkamai vietos veiklos grupėms projektus galės teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys, mokslo ir mokymo įstaigos, atitinkantys įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai strategijai ir projektui

Strategija turi būti įgyvendinamas specialusis tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę.

Taip pat strategija turi būti prisidedama prie žemės ūkio ir kaimo vietovių modernizavimo puoselėjant žinias, inovacijas bei skaitmenizavimo galimybes ir dalijantis jomis žemės ūkio sektoriuje bei kaimo vietovėse, ir skatinant ūkininkus jomis naudotis, sudarant geresnes galimybes naudotis moksliniais tyrimais, inovacijomis, žinių mainais ir mokymu.

Strategija turi būti įgyvendinama aiškiai apibrėžtoje, vientisoje VVG ir VVG partnerės (kai taikoma) atstovaujamoje teritorijoje, kuri gali nesutapti su teritorinio administracinio vieneto ribomis. Strategija ir projektai turi būti įgyvendinami kaimo vietovėje – viensėdyje, kaime, miestelyje, mieste ar kitoje gyvenamojoje vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkst. Strategijos  įgyvendinimas gali apimti ir kelias kaimo vietoves, atitinkančias nustatytus reikalavimus.

Projektas – teikiamos strategijos sudėtinė dalis. VVG turės savarankiškai atrinkti projektus, atitinkančius strategijos tikslus ir prisidedančius prie jų įgyvendinimo. Tinkamumo sąlygos, taikomos  projektams, aprašyti įgyvendinimo taisyklių 59-73 p.

Paramos dydis

Sumanių kaimų strategijoms šio kvietimo metu yra numatoma skirti 8 000 000 Eur.

Kai paraišką strategijai įgyvendinti teikia viena VVG, didžiausia paramos suma gali sudaryti iki 500 000 Eur. Kai įgyvendinant strategiją bendradarbiavimo principu dalyvauja 2 VVG – iki 600 000 Eur, kai 3 ir daugiau VVG – iki 700 000 Eur. Į didžiausią iki 700 000 Eur paramos sumą, neįtraukiant strategijos vykdytojos partnerių, gali pretenduoti VVG, kurios veiklos teritorijoje gyventojų skaičius yra didesnis kaip 40 000 gyventojų. Taip pat remiantis nustatyta tvarka finansuojamos strategijos administravimo išlaidos.

Pagal strategiją remiamam vienam projektui didžiausia numatyta suma – 200 000 Eur. Finansuojama iki 85-40 proc., priklausomai nuo projekto pobūdžio, tinkamų finansuoti išlaidų.

Video