Pakeistose SP administravimo taisyklėse – naujos nuostatos dėl paramos skyrimo

Pinigai Agrobite 18 Pinigai Agrobite 18

Praėjusią savaitę žemės ūkio ministro įsakymu buvo pakeistos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės), kuriose nustatyta, jog nuo šiol sprendimą dėl paramos pareiškėjams skyrimo ar neskyrimo priima tik Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA).

Administravimo taisyklėse neliko nuostatų, pagal kurias Projektų atrankos komiteto (PAK), atsakingos už paramos skyrimo ar neskyrimo pareiškėjams sprendimų priėmimą, darbas būtų organizuojamas ir vykdomas ŽŪM. Nuo šiol intervencinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse numatytais atvejais PAK sudaro ir jo darbą organizuoja NMA. PAK sudarymo tvarką ir darbo organizavimą nustato su ŽŪM suderintas NMA direktoriaus įsakymu patvirtintas Nacionalinės mokėjimo agentūros projektų atrankos komitetų darbo reglamentas.

Tuo tarpu ŽŪM atstovai turi būti kviečiami dalyvauti PAK, atsižvelgiant į projekto apimtį ir paramos dydį. Taip pat ŽŪM prižiūri, kaip NMA atlieka jai pavestas paramos paraiškų vertinimo ir atrankos funkcijas.

Administravimo taisyklėse nustatyta, kokiais atvejais į PAK sudėtį įtraukiami atitinkamais klausimais kompetentingi nariai, turintys pakankamai žinių bei patirties, būtinos rekomendacijoms dėl svarstomų paramos paraiškų atrankos pateikti:

kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma iki 100 000 Eur (įskaitytinai), PAK sudaro NMA atstovai, suteikiant jiems balsavimo teisę;
kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma nuo 100 000,01 Eur iki 299 999,99 Eur, PAK sudaro NMA atstovai ir bent vienas ŽŪM atstovas, suteikiant jiems balsavimo teisę;
kai PAK sudaromas svarstyti projektus, kurių prašoma paramos suma yra 300 000 Eur ir daugiau, PAK sudaro NMA atstovai ir ŽŪM atstovai, suteikiant jiems balsavimo teisę, tačiau daugiau kaip pusė komiteto narių turi būti ŽŪM atstovai (atstovai iš ministerijos struktūrinio padalinio, koordinuojančio konkrečios intervencinės priemonės įgyvendinimą, ministerijos Teisėkūros ir atstovavimo skyriaus atstovas, taip pat atsižvelgiant į intervencinės priemonės pobūdį, atstovai iš ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės departamento, Strateginio planavimo departamento Ekonominės analizės skyriaus, kitų ministerijos struktūrinių padalinių).

Taip pat, esant poreikiui, į PAK sudėtį gali būti įtraukiami institucinių partnerių atstovai, suteikiant jiems balsavimo teises, bei ekspertai, dalyvaujantys stebėtojų teisėmis. Ekspertų, įtraukiamų į PAK sudėtį ir (arba) kviečiamų į atskirus PAK posėdžius, atranka ir dalyvavimas vykdomas vadovaujantis atitinkamais Administravimo taisyklėse nurodytais teisės aktais.

Naujos Administravimo taisyklių nuostatos bus taikomos administruojant paramos paraiškas, dėl kurių kvietimai bus skelbiami nuo 2024 m. gegužės 31 d.

NMA

Video