VVG kviečiamos dar kartą teikti paraiškas

Asociatyvi nuotr. Asociatyvi nuotr.

Jau trečią kartą šiais metais Lietuvos vietos veiklos grupės (VVG) turės galimybę pretenduoti  į paramą VVG tarptautinių ir teritorinių projektų rengimui ir bendradarbiavimui – paraiškos vykdyti šias veiklas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje bus priimamos du mėnesius – nuo spalio 2 d. iki lapkričio 30 d.

Vykdoma veikla

 Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,LEADER programa“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ priimamos įgyvendinti VVG tarptautinio bendradarbiavimo parengiamuosius projektus (techninė parama), tarptautinio bendradarbiavimo bei teritorinio bendradarbiavimo projektus.

 Teritorinio bendradarbiavimo projektai tinkami finansuoti, kai:

- investuojama į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymus);

- investuojama į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;

- vykdoma ekonominė veikla.

 Pareiškėjai ir jų partneriai

Paraiškas gali teikti kaimo vietovių VVG ir dvisektorės VVG.

Paraiškos priimamos kartu su partneriais – jų skaičius neribojamas. Pareiškėjo partneriais gali būti:

- kaimo vietovių VVG,

- dvisektorės VVG,

- miesto VVG,

- žuvininkystės VVG,

- kiti viešieji juridiniai asmenys, t. y. viešojo ir privataus sektoriaus partnerių grupė, įgyvendinanti vietos plėtros strategiją, – tik kai prašoma parengiamosios paramos ir paramos tarptautiniam bendradarbiavimui.

Parama teikiama pasirengti įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektus (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo bei teritorinio bendradarbiavimo projektus. Teritorinio bendradarbiavimo projektai tinkami finansuoti, kai:

investuojama į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymus);

- investuojama į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;

- vykdoma ekonominė veikla.

Paramos dydžiai 

Šiam paraiškų teikimo etapui skirta 1 242 737 Eur paramos lėšų.

- Vienam VVG tarptautinio bendradarbiavimo projektui parengti („Techninė parama“) gali būti skirta iki 3 tūkst. Eur su PVM, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

- Vienam tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 100 tūkst. Eur, kompensuojant 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

- Vienam teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 100 tūkst. Eur, kompensuojant 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Paramos lėšomis gali būti kompensuojamos komandiruočių, ryšių, vertimo, susitikimų su projekto partneriais išlaidos (parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas)), projekto koordinavimo (banko mokesčiai, kelionių ir (arba) transporto nuomos ir kt.), bendrosios išlaidos, projekto įgyvendinimo išlaidos ir kt. (teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektai).

 Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos bus suteikti balai.

1. Įgyvendinant projektą dalyvaujančių projekto partnerių (VVG) skaičius:

4 ir daugiau partnerių – suteikiama 30 balų;

3 partneriai – suteikiama 20 balų.

2. Projekte dalyvaujančių partnerių įvairovė:

kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir dvisektorė VVG – suteikiama 20 balų;

kaimo vietovių VVG, miesto VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiama 10 balų;

dviejų skirtingų rūšių VVG:

kaimo vietovių VVG ir dvisektorė VVG – suteikiami 5 balai;

kaimo vietovių VVG ir miesto VVG – suteikiami 5 balai;

kaimo vietovių VVG ir žuvininkystės VVG – suteikiami 5 balai.

3. Projekto pagrindinis tikslas – siekti šio Europos Sąjungos kaimo plėtros prioriteto tikslinės srities įgyvendinimo:

6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ A veiklos srities „Veiklos įvairinimas, mažų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas“ – suteikiama 30 balų;

3 prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ A veiklos srities „Pirminės produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas geriau juos integruojant į žemės ūkio maisto produktų grandinę taikant kokybės schemas, kuriant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, propaguojant vietos rinkas ir pasitelkiant trumpas tiekimo grandines, gamintojų grupes ir organizacijas, taip pat tarpšakines organizacijas“ – suteikiama 30 balų;

6 prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ B veiklos srities „Vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas“ – suteikiama 20 balų;

5 prioriteto „Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose“ C veiklos srities „Atsinaujinančiųjų energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais“ – suteikiama 20 balų;

4 prioriteto „Atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ A veiklos srities „Biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, be kita ko, „Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat Europos kraštovaizdžių būklei“ – suteikiama 10 balų.

4. Projekto tikslinė grupė:

socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.) – suteikiama 20 balų;

jauni žmonės (asmenys iki 40 metų) – suteikiama 10 balų.

Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.

Paraiškų teikimo būdai

Paraiškos pagal priemonę teikiamos naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) (adresu www.zumis.lt) pranešimų siuntimo funkcionalumu (iš ŽŪMIS meniu pasirenkama „Pranešimai“), pateikiant skenuotą paraišką ir prašomus dokumentus. Taip pat paraiškos priimamos jas siunčiant elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt, paraiška ir kartu pateikiami skenuoti privalomi dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Visi dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 valandos.

Video