Jaunieji ūkininkai kviečiami kreiptis dėl lengvatinių paskolų suteikimo

Traktorius laukuose. NMA nuotr. Traktorius laukuose. NMA nuotr.

Nuo liepos 1 d. jaunieji ūkininkai gali teikti paraiškas dėl lengvatinės paskolos gavimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano (SP) intervencinę priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Paraiškos bus priimamos iki pat metų galo – gruodžio 31 d., arba iki kol bus pasiekta paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma.  Praėjusią savaitę taip pat buvo patvirtintas šiam paraiškų teikimui skirtas biudžetas – 17 851 837 EurEuropos Sąjungos ir Lietuvos biudžetolėšų.

Lengvatinė paskola

Lengvatinės  paskolos suma vienam paskolos gavėjui gali siekti 100 000 Eur. Lengvatinės paskolos lėšomis gali būti apmokama 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Lengvatinė paskola gali būti suteikiama ne ilgiau kaip 5 metų laikotarpiui nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo. Vienam galutiniam naudos gavėjui (pareiškėjui fiziniam asmeniui, pareiškėjui juridiniam asmeniui, jo vienasmeniui valdymo organui, kolegialaus valdymo organo nariui, juridinio asmens dalyviui (akcininkui, pajininkui, kt.)) iš šios priemonės lėšų gali būti suteikiama viena paskola ir tik vieną  kartą pagal SP priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Finansinių  tarpininkų jauniesiems ūkininkams sąrašą galima rasti UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)  interneto svetainėje – čia. Apie lengvatinės paskolos suteikimo galimybes informaciją galite rasti šiame NMA straipsnyje.

Galima veikla

Parama pagal priemonę skirta vykdyti žemės ūkio produktų pirminę gamybą bei žemės ūkio valdoje pagamintų ir (arba) išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimą, įskaitant pirminį perdirbimą. Perdirbimo proceso metu gautas galutinis produktas turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas. 

Atkreiptinas dėmesys, jog paramos lėšomis neremiama veikla, kurios tikslas – gauti ar parduoti kailius.

Galimi pareiškėjai

Dėl paramos gali kreiptis jaunieji ūkininkai – ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir ne vyresni kaip 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai) fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip valdos ir ūkio valdytojas.

Pareiškėjais gali būti ir juridiniai asmenys, kurių dalyviai (akcininkai, pajininkai ir kt.), vienasmenis valdymo organas arba visi kolegialaus valdymo organo nariai neturi būti vyresni nei 40 metų (tais metais, kai pirmą kartą teikia paraišką dalyvauti intervencinėje priemonėje, paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai), savo vardu įregistravę žemės ūkio valdą bei pirmą kartą besisteigiantys joje.

Jaunasis ūkininkas turi turėti kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti (įgytas žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimas ar kvalifikacija (kriterijų atitiks ir ne žemesnio kaip 3 kurso žemės ūkio ir (arba) veterinarijos sričių studentai), arba kompetenciją, įgytą išklausius su žemės ūkio veikla susijusius mokymus, kursus, arba turėti ne trumpesnę kaip vienų metų praktinę ūkininkavimo patirtį, arba pareiškėjas turi savo vardu Ūkininkų ūkio registre registruotą ūkį. Jei pareiškėjas juridinis asmuo – kompetenciją, įrodančią pasirengimą ūkininkauti, turi turėti vienasmenis valdymo organas, taip pat ne mažiau kaip 50 proc. kolegialaus valdymo organo narių ir ne mažiau kaip 50 proc. juridinio asmens dalyvių (akcininkų, pajininkų, kt.).

Pareiškėjo ūkis ir valda (jei juridinis asmuo – valda) paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 24 mėnesius iki paramos paraiškos pateikimo – jaunojo ūkininko įsisteigimo diena yra ūkio įregistravimo pareiškėjo vardu arba valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena, t. y. ta diena, kuri yra iš šių dienų ankstesnė (juridinio asmens atveju – valdos įregistravimo pareiškėjo vardu diena).

Teikiantieji paraiškas turi atitikti kitus jaunajam ūkininkui Administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) paraiškos teikimo metu turi būti ne didesnis kaip 70 000 Eur bei VED potencialas (paraiškoje ir verslo plane nuo verslo plano įgyvendinimo pabaigos planuojamas VED) paraiškos pateikimo metu ne mažesnis kaip 12 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur. VED apskaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą. Įsipareigojimą turėti ne mažesnį kaip 12 000 Eur VED paramą gavęs jaunasis ūkininkas turės išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.

Kartu su paraiška turi būti pateiktas verslo planas, parengtas pagal NMA patvirtintą formą, kuriame numatoma, per kiek metų planuojama projektą įgyvendinti, taip pat pateikiama kita Įgyvendinimo taisyklėse nurodyta informacija (esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė, veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys ir kt.). Verslo plano formą galima rasti čia.

Dokumentų teikimo  tvarka

Dokumentai priimami tik elektroniniu būdu, užpildžius elektroninę paraiškos formą, esančią  Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt. Paraiškos lengvatinei paskolai gauti ŽŪMIS portale priimamos darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos arba ne ilgiau, nei bus pasiekta priėmimo etapui lengvatinei paskolai skirta lėšų suma.

NMA

Video