Tautinio paveldo puoselėtojai raginami pateikti išlaidų pagrindimo dokumentus

NMA nuotr. NMA nuotr.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (toliau – NMA) primena, kad paramos gavėjai, vykdantys projektus pagal valstybės finansuojamą priemonę ,,Parama tautiniam paveldui“ (toliau – Priemonė), turi pateikti išlaidų pagrindimo suvestinę iki spalio 31 d. Projektų vykdytojai, kurie numatę projektus ar jų dalis įgyvendinti nuo lapkričio 1 d., už patirtas išlaidas turi atsiskaityti iki gruodžio 30 d.

 

Už patirtas išlaidas atsiskaitoma pateikiant NMA išlaidų pagrindimo suvestinę, kurios formą galima rasti čia. Pateikdamas išlaidų pagrindimo suvestinę, projekto vykdytojas turi visiškai atsiskaityti už įgyvendintą projektą ir gautą avansą. Jei projekto dalis įgyvendinama po lapkričio 1 d., už projekto dalį, įgyvendintą iki spalio 31 d., atsiskaitoma pateikiant išlaidų pagrindimo suvestinę iki spalio 31 d., o už projekto dalį, įgyvendinamą po lapkričio 1 d., atsiskaitoma pateikiant antrą išlaidų pagrindimo suvestinę ne vėliau kaip iki gruodžio 30 d. 

 

Išlaidų pagrindimo suvestinės teikiamos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiamos išlaidų pagrindimo suvestinės turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Išlaidų pagrindimo suvestinės, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos el. paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. 

 

Atkreiptinas dėmesys, kad kartu su išlaidų pagrindimo suvestine turi būti pateikti šie dokumentai:

- ataskaita apie projekto įvykdymo rezultatus (Taisyklių 3 priedas);

- jei projekto vykdytojas yra asociacija arba tradicinių amatų centras, pateikiamas galutinių pagalbos gavėjų pasirašytas sąrašas, kuriame nurodomi jų vardai, pavardės / pavadinimai, tautinio paveldo produkto kategorija, renginiai, kuriuose jie dalyvavo, jiems skiriama pagalbos suma;

- jei buvo organizuojami tradicinių amatų edukaciniai užsiėmimai, pateikiami kiekvieno edukacinio užsiėmimo dalyvių pasirašyti sąrašai arba patvirtintos jų kopijos (nurodomas užsiėmimas, data, trukmė, dalyvių vardas, pavardė, telefonas) ir atspausdinta informacija, kad apie nemokamus edukacinius užsiėmimus 2 savaitės iki jų pradžios buvo paskelbta interneto svetainėje www.tautinispaveldas.lt;

- jei demonstruojamas tradicinis amatas parodoje, mugėje ir (arba) kitame viešajame renginyje, pateikiamas renginio organizatoriaus išduotas tradicinio amato demonstravimą patvirtinantis dokumentas, kuriame nurodytas amatą demonstravęs tradicinis amatininkas, amato demonstravimo data ir renginio pavadinimas;

- dokumentų, įrodančių, kad buvo dalyvauta parodoje, mugėje, ar kitame viešame renginyje (leidimai prekybai, sutartys, padėkos ar pan.), kopijos;

- dokumentų, įrodančių transporto degalų išlaidas (kvitų, sąskaitų) kopijos; jeigu jos didesnės, nei nurodytos paraiškoje (paskaičiuotos pagal kuro įkainio dydį (0,09 Eur/km (su PVM) arba 0,08 Eur/km (be PVM) padauginus iš dvigubo trumpiausio atstumo (km) nuo gyvenamosios vietos iki renginio vietos), išlaidų suma, viršijanti paraiškoje nurodytą sumą, nekompensuojama;

- kitų dokumentų, patvirtinančių patirtas išlaidas (kelionės bilietų, parkavimo kvitų, įrangos, žaliavų įsigijimo, leidinio rengimo sąskaitų ir t. t.), kopijos.

 

Pažymėtina, kad visi kartu su išlaidų suvestine teikiami dokumentai yra nurodyti suvestinės formos III punkte „Pateikiami dokumentai“. Išsamiai bei teisingai užpildyti dokumentai turi būti parašyti valstybine kalba arba išversti į ją, vertimo tikrumą patvirtinus pareiškėjo parašu, pasirašyti pagalbos gavėjo, o dokumentų kopijos turi būti aiškiai įskaitomos ir jų tikrumas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu.

Video